Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
  • OnlineFundraising

    Gamle betingelser

    D. 1. januar 2020 opdaterede vi som varslet vores betingelser for brug af OnlineFundraising. Her finder du vores gamle betingelser til orientering.

OBS: Dette er ikke vores gældende betingelser. 1. januar 2020 trådte vores nye betingelser i kraft.

Fundraisingbureauets rettigheder og forpligtigelser

1. Vedligeholdelse og udvikling

Fundraisingbureauet bestræber sig løbende på at vedligeholde og udvikle OnlineFundraising, herunder at foretage fejlretninger og udvikle nye funktioner.

Fundraisingbureauet afgør, hvad der skal udvikles, og hvornår dette skal ske. Kunden er altid velkommen til at komme med forslag, ligesom det ofte er muligt at betale for udvikling, som kunden er særligt interesseret i.

Fundraisingbureauet har ret til at ændre i udseende og funktioner for at skabe et produkt, som Fundraisingbureauet vurderer er bedre. Større ændringer vil blive adviseret med mindst 30 dage.

Fundraisingbureauet afgør til enhver tid, om en ny funktionalitet er tilgængelig for kunden indenfor dennes aftale, eller om den nye funktionalitet er udenfor aftalen, og dermed skal tilkøbes.

Fundraisingbureauet forbeholder sig retten til at prisjustere løbende. Enhver prisjustering vil blive annonceret 1 måned i forvejen.

2. Fejlretning

Fundraisingbureauet laver ugentligt forbedringer på OnlineFundraising.

Såfremt der konstateres driftsfejl eller problemer der hindrer en liveformular i at virke, får udbedring højeste prioritet hos Fundraisingbureauet.

Sager påbegyndes derfor inden for følgende tidsramme:

Inden for kontortid
(Hverdage 9-16)
15 min
Uden for kontortid
(Hverdage 16-22, weekend 8-22)
< 1 time
Om natten
(22 – 08)
< 6 timer eller
15 min efter kontortid.

Ved driftsfejl eller andre problemer kan du kontakte Fundraisingbureauet på telefon 35294855 eller på mail support@fundraisingbureauet.

3. Drift og tilgængelighed

OnlineFundraising tilgås igennem administrationsmodulet og vil sædvanligvis være tilgængelig hele døgnet.

Fundraisingbureauet har i 2017 haft en oppetid på over 99,96 procent. Uden for annoncerede servicevinduer på 2 timer garanteres der oppetid på 99,8 procent, men i praksis vil oppetiden forventeligt være over 99,95 procent.

Skulle der opstå nedetid over 0,2 procent på et kvartal udregnes en rabat på den årlige licens svarende til de påvirkede måneders andel af året. (Eksempelvis 1/12 rabat ved en måned påvirket).

For at sikre højest mulig oppetid, vedligeholdes servere og software løbende. I nogle tilfælde kræver dette en kort nedetid. Fundraisingbureauet advicerer altid mindst 14 dage før ved planlagte servicevinduer, eller hurtigst muligt ved driftsakut behov. Planlagte servicevinduer vil altid finde sted om natten.

4. Markedsføring

Fundraisingbureauet forbeholder sig retten til at inkludere få synlige links til OnlineFundraising, i for eksempel transaktionsemails genereret af OnlineFundraising.

Kundens rettigheder og forpligtigelser

1. Brug af OnlineFundraising

Kunden har lov til at bruge OnlineFundraising på én hjemmeside pr. aftale, med mindre andet er skriftligt aftalt.

2. Oplysningspligt og lovlighed

Parterne er forpligtiget til at overholde de enhver tid gældende regler for indsamlinger i Danmark, herunder forpligtigelser overfor Indsamlingsnævnet og Skat.

Parterne er forpligtiget på at begrænse antallet af personer, der har adgang til personfølsomme informationer på OnlineFundraising, og at behandle data forsvarligt.

Ansvar og ansvarsbegrænsning

1. Erstatningsansvar

Parterne er ansvarlige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger, der følger af nærværende aftale.

Fundraisingbureauets erstatningsansvar over for kunden kan, uanset graden af uagtsomhed, herunder eventuelt erstatningsansvar for hændelig skade, aldrig overstige et beløb svarende til det af kunden til Fundraisingbureauet betalte vederlag for de seneste 6 måneder, før skaden indtrådte, og Fundraisingbureauet kan ikke drages til ansvar for kundens indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til; tab af indtjening, tab af goodwill eller øvrige forretningsmæssige tab, herunder tab påført tredjemand, tab af data samt øvrige følgeskader.

Ansvarsfraskrivelsen gælder også produktansvar i det omfang, ufravigelige lovbestemmelser ikke er til hinder herfor.

2. Force majeure

Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for manglende overholdelse af aftalen eller skade, som den anden part måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at parten er ramt af force majeure. Som force majeure betegnes blandt andet krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejke, lockout, brand, vandskade, handelsrestriktioner, virus- eller hackerangreb, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer, strømsvigt, sygdom hos nøglemedarbejdere, underleverandørers force majeure samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige anstrengelser kunne forhindre.

Dersom der indtræder force majeure, skal den ramte part uden ugrundet ophold meddele den anden part, at en force majeure-situation er indtrådt.

Såfremt en force majeure-situation varer mere end 30 dage, er den anden part berettiget til at annullere nærværende aftale. En sådan annullation får virkning for fremtiden. Efter annullation kan ingen af parterne gøre yderligere krav gældende mod den anden part.

Persondata

I det omfang der behandles persondata på vegne af kunden, handler Fundraisingbureauet og Fundraisingbureauets eventuelle underleverandører alene efter instruks fra kunden. Fundraisingbureauet træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Persondataloven (Lov om behandling af personoplysninger). Disse betingelser bliver opdateret når loven ændres.

Fundraisingbureauet skal på kundens anmodning give kunden tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at sådanne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Kunden afholder enhver omkostning i denne forbindelse, herunder for Fundraisingbureauets tidsforbrug.

Ophør

Hvis kunden ønsker at stoppe sin abonnementsaftale, kan dette ske ved at kontakte Fundraisingbureauet på e-mail eller telefon. Kunden har selv ansvar for at afmelde OnlineFundraising senest 7 dage før månedens slutning, ellers vil næste måneds gebyr blive faktureret.

Det årlige gebyr betales hvert år i januar for det indeværende år, og skal ikke betales hvis aftalen ønskes stoppet der. Det årlige gebyr vil ikke blive tilbagebetalt ved stop af aftale.