Betingelser

Her finder du betingelserne for brugen af produktet OnlineFundraising samt SMS med OnlineFundraising.

OnlineFundraising’ rettigheder og forpligtigelser

1. Vedligeholdelse og udvikling

OnlineFundraising bestræber sig løbende på at vedligeholde og udvikle OnlineFundraising, herunder at foretage fejlretninger og udvikle nye funktioner.

OnlineFundraising afgør, hvad der skal udvikles, og hvornår dette skal ske. Kunden er altid velkommen til at komme med forslag, ligesom det ofte er muligt at betale for udvikling, som kunden er særligt interesseret i.

OnlineFundraising har ret til at ændre i udseende og funktioner for at skabe et produkt, som OnlineFundraising vurderer er bedre. Større ændringer vil blive adviseret med mindst 30 dage.

OnlineFundraising afgør til enhver tid, om en ny funktionalitet er tilgængelig for kunden indenfor dennes aftale, eller om den nye funktionalitet er udenfor aftalen, og dermed skal tilkøbes.

OnlineFundraising forbeholder sig retten til at prisjustere løbende. Enhver prisjustering vil blive annonceret 1 måned i forvejen.

2. Fejlretning

OnlineFundraising laver ugentligt forbedringer på OnlineFundraising.

Såfremt der konstateres driftsfejl eller problemer der hindrer en liveformular i at virke, får udbedring højeste prioritet hos OnlineFundraising.

Sager påbegyndes derfor inden for følgende tidsramme

 

  • Inden for kontortid15 min

    (Hverdage 9-16)

  • Uden for kontortid1 time

    (Hverdage 16-22, weekend 8-22)

  • Om natten15 min efter kl. 8.

    (22 – 08)

Ved driftsfejl eller andre problemer kan du kontakte OnlineFundrasing på telefon 3529 4855 eller på support@onlinefundraising.dk

3. Drift og tilgængelighed

OnlineFundraising tilgås igennem administrationsmodulet og vil sædvanligvis være tilgængelig hele døgnet.

OnlineFundraising har i 2017 haft en oppetid på over 99,96 procent. Uden for annoncerede servicevinduer på 2 timer garanteres der oppetid på 99,8 procent, men i praksis vil oppetiden forventeligt være over 99,95 procent.

Skulle der opstå nedetid over 0,2 procent på et kvartal udregnes en rabat på den årlige licens svarende til de påvirkede måneders andel af året. (Eksempelvis 1/12 rabat ved en måned påvirket).

For at sikre højest mulig oppetid, vedligeholdes servere og software løbende. I nogle tilfælde kræver dette en kort nedetid. OnlineFundraising advicerer altid mindst 14 dage før ved planlagte servicevinduer, eller hurtigst muligt ved driftsakut behov. Planlagte servicevinduer vil altid finde sted om natten.

3.2 Driftsikring ved uforudsigelse katastrofal hændelse

OnlineFundraising gennemgår løbende alle driftskritiske services for at sikre at OnlineFundraising forventeligt kan fortsætte i 6 måneder, trods virksomheden påvirkes uforudsigelig og katastrofalt. I tilfælde af pludselig konkurs eller lignede har kunderne stadig adgang imens de kan skifte deres indenfor disse 6 måneder.

4. Markedsføring

OnlineFundraising forbeholder sig retten til at inkludere få synlige links til OnlineFundraising, i for eksempel transaktions-emails genereret af OnlineFundraising.

Kundens rettigheder og forpligtigelser

1. Brug af OnlineFundraising

Kunden har lov til at bruge OnlineFundraising på én hjemmeside pr. aftale, med mindre andet er skriftligt aftalt.

2. Oplysningspligt og lovlighed

Parterne er forpligtet til at overholde de enhver tid gældende regler for indsamlinger i Danmark, herunder forpligtigelser overfor Indsamlingsnævnet og Skat.

Parterne er forpligtet på at begrænse antallet af personer, der har adgang til personfølsomme informationer på OnlineFundraising, og at behandle data forsvarligt.

3. Fakturering

Kunden faktureres månedligt med 14. dages betalingsfrist. Abonnementet betales forud, mens transaktionelle omkostninger betales bagud dvs. for forrige måned.

Ansvar og ansvarsbegrænsning

1. Erstatningsansvar

Parterne er ansvarlige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger, der følger af nærværende aftale.

OnlineFundraisings erstatningsansvar over for kunden kan, uanset graden af uagtsomhed, herunder eventuelt erstatningsansvar for hændelig skade, aldrig overstige et beløb svarende til det af kunden til OnlineFundraising betalte vederlag for de seneste 6 måneder, før skaden indtrådte, og OnlineFundraising kan ikke drages til ansvar for kundens indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til; tab af indtjening, tab af goodwill eller øvrige forretningsmæssige tab, herunder tab påført tredjemand, tab af data samt øvrige følgeskader.

Ansvarsfraskrivelsen gælder også produktansvar i det omfang, ufravigelige lovbestemmelser ikke er til hinder herfor.

2. Force majeure

Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for manglende overholdelse af aftalen eller skade, som den anden part måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at parten er ramt af force majeure. Som force majeure betegnes blandt andet krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejke, lockout, brand, vandskade, handelsrestriktioner, virus- eller hackerangreb, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer, strømsvigt, sygdom hos nøglemedarbejdere, underleverandørers force majeure samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige anstrengelser kunne forhindre.

Dersom der indtræder force majeure, skal den ramte part uden ugrundet ophold meddele den anden part, at en force majeure-situation er indtrådt.

Såfremt en force majeure-situation varer mere end 30 dage, er den anden part berettiget til at annullere nærværende aftale. En sådan annullation får virkning for fremtiden. Efter annullation kan ingen af parterne gøre yderligere krav gældende mod den anden part.

Persondata

I det omfang der behandles persondata på vegne af kunden, handler OnlineFundraising og OnlineFundraisingts eventuelle underleverandører alene efter instruks fra kunden. OnlineFundraising træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Persondataloven (Lov om behandling af personoplysninger). Disse betingelser bliver opdateret når loven ændres.

OnlineFundraising skal på kundens anmodning give kunden tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at sådanne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Kunden afholder enhver omkostning i denne forbindelse, herunder for OnlineFundraisings tidsforbrug.

Ophør af abonnementer eller samarbejdet

Hvis kunden ønsker at stoppe sit abonnement på dele af ydelsen, kan dette ske ved at kontakte OnlineFundraising på e-mail eller telefon.

Ændringer til abonnementet træder i kraft måneden efter de er ønsket.

Den årlige licens betales hvert år i januar for det indeværende år, og skal ikke betales hvis aftalen ønskes stoppet der. Den årlige licens vil ikke blive tilbagebetalt ved stop af aftale efter d. 1. februar.

SMS med OnlineFundraising

SMS med OnlineFundraising er et tilkøb til OF.

1. Serviceniveau

1.1 Leveringstidspunkter
Sms’er garanteres afleveret til teleselskabet inden for kundens definerede tidsrammer.
Teleselskabernes efterbehandling og endelige levering kan ikke garanteres, men en buffer kan medregnes.

1.2 Afsendelseshastighed
Se skema for abonnementer. Den garanterede afsendelseshastighed er, hvad der minimum garanteres.

1.3 Leveringskvalitet
Alle sms’er sendes direkte ud i det danske netværk igennem lokale teleselskaber.

2. Betaling og abonnementsvilkår

2.1 Udbetaling
Senest d. 15. i måneden udbetales transaktioner fra måneden før på den oplyste bankkonto. Der sendes en e-mail med specifikation forud for overførslen typisk omkring d. 1. i udbetalingsmåneden.

2.2 Betaling
Hver d. 1. faktureres abonnement samt alle transaktionsomkostninger relateret til måneden før den forgående måned, inkl. udgifter til 4T.

2.3 Ændring af abonnement
Overskrides antallet af transaktioner, vil abonnementet automatisk opgraderes fra Basis til Almindelig eller Volume i den efterfølgende måned. 

2.4 Ejerskab af ekstra shortcodes
OnlineFundraising vil til enhver tid afgive ejerskab af shortcode til kunden, hvis det ønskes at benytte samme shortcode med en anden udbyder. Udgifter til 4T skal selv afholdes.

2.5 Opsigelsesvarsel
Keywords kan opsiges i indeværende måned og vil virke resten af måneden ud. Herefter frigives det opsagte keyword til andre kunder.

2.6 Depositum
Ved udsendelse af over 50.000 sms’er har OnlineFundraising et stort udlæg i transaktionsomkostninger til mobiloperatører. OnlineFundraising fakturerer tre måneders estimeret forbrug som depositum. Ved opsigelse tilbagebetales restdepositum, efter forbrug er fratrukket, uden medregning af renter.

2.7 Ændringer i vilkår
Ændringer i sms-priser pga. øgede priser hos teleoperatører kan ske med 24 timers skriftligt varsel.
Alle andre prisændringer, samt forringelser i andre vilkår, sker med mindst 30 dages varsel.

3. Servicevilkår

3.1 Oppetid
Oppetid garanteres til 99% af året.

Oppetid defineres som aktiv oppetid, inkl. planlagt vedligehold. Oppetid garanterer ikke for eksterne forhold såsom mobiloperatørernes oppetid.

3.2 Planlagt vedligehold
Tidsrum for planlagt vedligehold er altid 21.00 – 23.00. Vedligehold annonceres på forhånd. I denne periode kan servicen være helt eller delvist nede.

4. Krav til kunden

4.1 Ingen reklamer
Servicen må ikke bruges til at sende reklamer ud til modtager, der ikke har sagt ja til at modtage reklamer.

4.2 Rammeaftalen
Kunden skal altid benytte tjenesten inden for de retningslinjer, som er givet af rammeaftalen.dk, der specificerer, hvorledes overtakserede sms’er skal håndteres. Det er kundens eget ansvar at sikre korrekt brug.

4.3 Lovlighed
Kunder er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende regler for indsamlinger i Danmark, herunder forpligtigelser overfor Indsamlingsnævnet og Skat.

4.4 Indsamlingsetiske retningslinjer
Kunden forpligter sig til at overholde ISOBRO’s indsamlingsetiske retningslinjer ved brug af overtakserede donations SMS’er.

5. Opsigelse

5.1 Opsigelse af kunden
Abonnement kan opsiges i indeværende måned og vil være aktivt kvartalet ud. To måneder senere vil de sidste udbetalinger være sket, og kontoen lukkes.

5.2 Misligholdelse
Alvorlige eller gentagende overtrædelser af 4. Krav til kunden vil blive opfattet som en væsentlige misligholdelse af aftalen og fører til øjeblikkelig nedlukning af alle kundens keywords. Tjenesten genaktiveres først, når Kunden kan dokumentere at der er foretaget de nødvendige tiltag så overtrædelserne ikke gentages. Forligger der ikke dokumentation senest 14 dage efter nedlukningen anses aftale som opsagt.

Alle udgifter samt evt. bøder og tab i tilknytning til en ”væsentlig misligholdelse af aftalen” dækkes fuldt og helt af Kunden.

6. Ansvar og ansvarsbegrænsning

Kunden er indforstået med, at alle sms’er ikke kan garanteres at nå alle modtagere, og at fejlfri ydelse derfor ikke kan garanteres. Al risiko forbundet med brug af tjenesten bæres derfor alene af kunden selv.

6.1 Erstatningsansvar
OnlineFundraisings erstatningsansvar over for kunden kan, uanset graden af uagtsomhed, herunder eventuelt erstatningsansvar for hændelig skade, aldrig overstige et beløb svarende til det af kunden til OnlineFundraising betalte vederlag for de seneste 6 måneder, før skaden indtrådte,

6.2 Tab af omsætning
Tab af omsætning kan ikke tillægges OnlineFundraising.

6.3 Indirekte tab
OnlineFundraising kan ikke drages til ansvar for kundens indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til; tab af indtjening, tab af goodwill eller øvrige forretningsmæssige tab, herunder tab påført tredjemand, tab af data samt øvrige følgeskader.

Hvor digitalt modne er I?

Hvilke løsninger bruger andre velgørende organisationer?
Det har vi undersøgt!

Få den digitale modenhedsanalyse og bliv klogere på, hvilke løsninger de andre bruger. Hvad udfordrer, når vi tager de digitale briller på?

Du tilmeldes samtidig vores nyhedsbrev, så du også fremover kan holde dig opdateret på de nyeste trends og tendenser inden for fundraising. 

Vi målretter indholdet af nyhedsbrevet baseret på dit kundeforhold, email- og webadfærd og deltagelse i events. Læs mere i vores
Privatlivspolitik