Skattefradrag for donationer

Sådan bliver din organisation §8a-godkendt

Vil du kunne tilbyde dine givere skattefradrag for donationer? Læs her, hvordan din organisation bliver godkendt til det.

Når nogle organisationer kan tilbyde givere skattefradrag for donationer, skyldes det, at de er godkendt efter ligningslovens §8A. 

Muligheden for skattefradrag for donationer er blot en blandt flere fordele ved §8A-godkendelsen, og det gør den eftertragtet og værd at gå efter.

Det er både foreninger, fonde og religiøse samfund, som kan søge om godkendelse efter ligningslovens §8A.

Godkendelsen hviler dog på en række betingelser, som organisationen skal opfylde. I artiklen her gennemgår vi, hvad der skal til som hhv. forening, fond og religiøs organisation, og vi starter med at se lidt nærmere på fordelene, som følger med godkendelsen. 

Hvad er fordelene ved §8a-godkendelsen?

Med en §8A-godkendelse i ryggen, kan din organisation tilbyde jeres givere muligheden for at få fradrag for donationer. Der kan gives fradrag for donationer over 1 kr. og op til et maksimalt årligt beløb. Maksimumbeløbet ændrer sig fra år til år, og er i 2021 på 17.000 kr. 

Desuden har I mulighed for at søge om momskompensation, og organisationen bliver fritaget for at betale boafgift af arv, som tilfalder organisationen. Det betyder, at det bliver muligt at testamentere arv til organisationen, uden at der skal betales afgift af denne del af arven.

Godkendelsen er samtidig en blåstempling af jeres organisation, og I kommer til at fremgå af Skats liste over godkendte organisationer. I en tid med mediefokus på donationsfusk kan sådanne godkendelser være med til at sikre din organisation givernes tillid – og dermed donationer. Vi anbefaler, at I skilter med godkendelserne på jeres hjemmeside.

Hvad kræver det at blive godkendt?

Godkendelsen hviler ikke på en vurdering af, hvorvidt organisationens formål er godt eller ej. Det afgørende er i stedet en vurdering af, om formålet er almennyttigt, og om organisationen har en bred folkelig opbakning. 

Skattestyrelsen foretager godkendelsen på baggrund af en række generelle betingelser, og derudover gælder forskellige øvrige betingelser for hhv. foreninger, fonde og religiøse samfund.

Herunder har vi lavet en oversigt, som kan give dig et overblik over, hvilke betingelser din organisation skal opfylde, for at blive godkendt. Det er ikke en udtømmende forklaring, men en opsummering og en overskueliggørelse af hovedpunkterne i loven. Når du skal søge om godkendelse anbefaler vi, at du også orienterer dig i Bekendtgørelse om godkendelse m.v. efter ligningslovens § 8 A, stk. 2.

1. Generelle betingelser

 • Formålet skal være almennyttigt
  Det er et krav, at organisationens midler bruges i almenvelgørende eller almennyttigt øjemed til fordel for en kreds af personer, der ikke geografisk eller på anden måde er begrænset til et befolkningsunderlag på under 35.000 personer. Organisationens formål eller adfærd må ikke modarbejde eller underminere demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Det skal fremgå af foreningens vedtægter, at formålet er almenvelgørende eller almennyttigt.
 • I tilfælde af opløsning
  Det skal fremgå af vedtægterne, at organisationens likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden organisation.Den anden organisation skal ligeledes have et almennyttigt formål og høre hjemme i Danmark eller i et andet EU/EØS-land
 • Organisationen skal høre hjemme i DK/EU/EØS
  Det er et krav, at organisationen hører hjemme i Danmark eller i et andet EU-/EØS-land.
 • 100 gavegivere har givet mindst 200 kr.
  Organisationen skal kunne dokumentere, at den årligt har minimum 100 gavegivere. Den enkelte gavegiver skal i løbet af året have givet mindst 200 kr. til organisationen.
 • Årlig indtægt eller formue på min. 150.000 kr.
  Organisationens årlige bruttoindtægt eller formue (egenkapitalen) skal være over 150.000 kr.

2. Særligt for foreninger

Almennyttige foreninger skal opfylde de generelle betingelser. Derudover gælder følgende særlige betingelser for foreninger.

 • 300 kontingentbetalende medlemmer
  Det er et krav, at foreningen har minimum 300 kontingentbetalende medlemmer. Kontingentindtægterne skal have en sådan størrelse, at de samlede kontingentindtægter dækker foreningens normalt forekommende udgifter til administration.
 • Foreningen må ikke være medlem af en allerede godkendt forening
  Det gælder dog ikke, hvis den ansøgende forening er en landsorganisation.
 • Medlemmer/medlemsvalgte skal være i flertal i bestyrelsen
  Det er et krav, at foreningens bestyrelse ikke i overvejende grad er selvsupplerende.
  Det betyder, at medlemmer eller medlemsvalgte skal være i flertal i bestyrelsen.

3. Særligt for fonde

Fonde, selvejende institutioner mv. skal opfylde de generelle betingelser. 

Derudover er det et krav, at fonden enten er omfattet af lov om fonde og visse foreninger, lov om erhvervsdrivende fonde, eller at fonden ledes af et styrelsesorgan, hvor mindst ét medlem er uafhængigt og uvildigt i forhold til stifterne.

4. Særligt for religiøse samfund

Trossamfund, meningheder mv. kan ligesom fonde og foreninger søge om godkendelse efter ligningslovens §8A og skal foruden de generelle betingelser leve op til følgende krav: 

 • Krav om anerkendelse
  Det er et krav, at den religiøse organisation har et tilhørsforhold til folkekirken og/eller et trossamfund uden for folkekirken, som er registreret som anerkendt efter lov om trossamfund uden for folkekirken eller tilsvarende regler i et andet EU-/EØS-land.
 • Krav om gudsdyrkelse
  Det primære formål er gudsdyrkelse efter en nærmere udformet lære.

 • Minimum 50 medlemmer
  Den religiøse organisation skal mindst have 50 myndige medlemmer.

Sådan søger I om godkendelse

Ansøgning skal sendes digitalt via Skats hjemmeside. Følgende bilag skal altid vedlægges ansøgningen:

 • Underskrevne og daterede vedtægter
 • Seneste regnskab
 • Dokumentation for, at betingelserne for donationer/medlemskaber er opfyldt
 • Udenlandske organisationer skal vedlægge dokumentation for, at de er godkendte som beskrevet ovenfor i det land, hvor de hører hjemme.

Hvis foreningen ønsker at blive godkendt for indeværende år, er fristen d. 1. oktober.

Brug for mere hjælp?

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at tage fat i os. Har du brug for hjælp til at komme derhen, hvor du opfylder kravene til donationer og medlemmer, tilbyder vi rådgivning og hjælp til indsamling, medlemshvervning og kampagner, og har før hjulpet organisationer i mål.

Du kan også finde inspiration i interviewet her, hvor Maria Bak, head of fundraising hos International Media Support, fortæller om hendes erfaringer med at komme i mål med godkendelsen.

Vi har også lavet en guide til dig, der skal i gang med at samle ind for første gang.

Andre nyttige links

Kapitel 6 i ISOBRO’s Viden om indsamling

Godkendte foreninger efter Ligningslovens §8A

Ansøg her