Sådan bliver din organisation §8a-godkendt

Vil du kunne tilbyde dine givere skattefradrag for donationer? Læs her, hvordan din organisation bliver godkendt til det.

Er I en nystartet organisation, som ønsker at kunne tilbyde jeres støtter skattefradrag? Så skal I godkendes efter ligningslovens paragraf 8A.

Muligheden for skattefradrag for donationer er blot en blandt flere fordele ved §8A-godkendelsen, og det gør den eftertragtet og værd at gå efter.

Det er både foreninger, fonde og religiøse samfund, som kan søge om en §8A-godkendelse. 

For at I kan blive godkendt, skal I opfylde en række betingelser. Der er både et sæt generelle betingelser, og dertil særlige betingelser, som gælder alt efter om I er en forening, fond eller religiøs organisation.  

Hvad er fordelene ved at blive paragraf 8A godkendt? 

Som §8A-godkendt organisation kan du tilbyde dine givere fradrag for deres donationer. Det kan have betydning for donationens størrelse, da nogle givere kan være mere motiverede for store donationer, såfremt det også kan trækkes fra i skat.

Der kan gives fradrag for donationer over 1 kr. og op til et maksimalt årligt beløb, som justeres hvert år.  I 2023 er beløbet på 17.700. Donationer til forskning er undtaget for maksimumgrænsen, men kræver en §8H-godkendelse.  

Der er også andre fordele ved at blive godkendt efter §8A:

 1. I kan søge om momskompensation, som ellers ikke kan trækkes fra.
 2. I bliver fritaget for at betale boafgift af arv, som tilfalder organisationen. Det betyder, at det bliver muligt at testamentere arv til organisationen, uden at der skal betales afgift af denne del af arven.
 3. I får mulighed for at blive medlem af ISOBRO, som er indsamlingsorganisationernes brancheorganisation. Medlemskabet giver jer en lang række fordele i forhold til politisk indflydelse, rådgivning, arrangementer, netværk mv.
  Vil I fx bruge Facebooks fundraiser-funktion, skal I pt være medlem af ISOBRO.
 4. Godkendelsen er samtidig en blåstempling af jeres organisation. I kommer til at fremgå af Skats liste over godkendte organisationer, som populært også kaldes “positivlisten”. I en tid med mediefokus på donationsfusk kan sådanne godkendelser være med til at sikre din organisation givernes tillid – og dermed donationer. Vi anbefaler, at I skilter med godkendelserne på jeres hjemmeside.

Hvad kræver det at blive godkendt?

Godkendelsen hviler ikke på en vurdering af, om organisationens formål er godt eller ej. Det afgørende er i stedet, om formålet anses at være almennyttigt, og om organisationen har en bred folkelig opbakning. 

Skattestyrelsen laver deres vurdering på baggrund af en række generelle betingelser, suppleret af øvrige betingelser for hhv. foreninger, fonde og religiøse samfund.

Her har vi opsummeret de væsentligste betingelser for, at din organisation kan blive godkendt. Det er ikke en udtømmende forklaring, men en (forhåbentlig) pædagogisk opsummering.

Vær opmærksom på, at disse krav gælder både ved godkendelse og løbende. F.eks. skal kravet om antal medlemmer både opfyldes ved godkendelse og løbende – ellers mister I godkendelsen igen.

Når du skal søge om godkendelse anbefaler vi, at du også nærlæser Bekendtgørelse om godkendelse m.v. efter ligningslovens § 8 A, stk. 2.

Sammen skaber vi resultater

Generelle betingelser for at blive paragraf 8A godkendt

 • Formålet skal være almennyttigt
  Det er et krav, at organisationens midler bruges til almenvelgørende eller almennyttigt formål. Det betyder, at formålet skal være af social, kunstnerisk, miljømæssig, videnskabelig, humanitær, undervisningsmæssig, religiøs eller national karakter.

  Samtidig må den kreds af personer eller institutioner, som nyder godt af midlerne, ikke være for snæver. Det må altså ikke være en kreds af mennesker, som geografisk eller på anden måde er begrænset til mindre end 35.000 mennesker.  Organisationens formål eller adfærd må heller ikke modarbejde eller underminere demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.
  Det skal fremgå af foreningens vedtægter, at formålet er almenvelgørende eller almennyttigt.

 • I tilfælde af opløsning
  Det skal fremgå af vedtægterne, at organisationens likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden organisation. Den anden organisation skal ligeledes have et almennyttigt formål og høre hjemme i Danmark eller i et andet EU/EØS-land
 • Organisationen skal høre hjemme i DK/EU/EØS
  Det er et krav, at organisationen hører hjemme i Danmark eller i et andet EU-/EØS-land.
 • 100 gavegivere har givet mindst 200 kr.
  Organisationen skal kunne dokumentere, at den årligt har minimum 100 gavegivere. Den enkelte gavegiver skal i løbet af året have givet mindst 200 kr. til organisationen. Bemærk, at det ikke behøver at være 200 kr i én donation, men kan være fx 50 kr fordelt på fire donationer. 
 • Årlig indtægt eller formue på min. 150.000 kr.
  Organisationens årlige bruttoindtægt eller formue (egenkapitalen) skal være over 150.000 kr.
Sammen klarer vi det

Særlige krav for foreninger, som vil være §8A godkendte

Almennyttige foreninger skal opfylde de generelle betingelser. Derudover gælder følgende særlige betingelser for foreninger:

 • 300 kontingentbetalende medlemmer
  Det er et krav, at foreningen har minimum 300 kontingentbetalende medlemmer (hvert år).  Kontingentindtægterne skal have en sådan størrelse, at de samlede kontingentindtægter dækker foreningens normalt forekommende udgifter til administration.
 • Foreningen må ikke være medlem af en allerede godkendt forening
  Det gælder dog ikke, hvis den ansøgende forening er en landsorganisation.
 • Medlemmer/medlemsvalgte skal være i flertal i bestyrelsen
  Det er et krav, at foreningens bestyrelse ikke i overvejende grad er selvsupplerende.
  Det betyder, at medlemmer eller medlemsvalgte skal være i flertal i bestyrelsen.
Byg videre på gode løsninger

Særlige godkendelseskrav for fonde og selvejende institutioner

Fonde, selvejende institutioner mv. skal opfylde de generelle betingelser. 

Derudover er det et krav, at fonden enten er omfattet af lov om fonde og visse foreninger, lov om erhvervsdrivende fonde, eller at fonden ledes af et styrelsesorgan, hvor mindst ét medlem er uafhængigt og uvildigt i forhold til stifterne.

Tro

Særlige krav for paragraf 8A godkendelse af religiøse samfund

Trossamfund, menigheder mv. kan ligesom fonde og foreninger søge om godkendelse efter ligningslovens §8A. Foruden de generelle betingelser skal et religiøst samfund leve op til følgende krav: 

 • Krav om anerkendelse
  Det er et krav, at den religiøse organisation har et tilhørsforhold til folkekirken og/eller et trossamfund uden for folkekirken, som er registreret som anerkendt efter lov om trossamfund uden for folkekirken eller tilsvarende regler i et andet EU-/EØS-land.
 • Krav om gudsdyrkelse
  Det primære formål er gudsdyrkelse efter en nærmere udformet lære.

 • Minimum 50 medlemmer
  Den religiøse organisation skal mindst have 50 myndige medlemmer.

Sådan søger I om §8A-godkendelse

Ansøgning skal sendes digitalt via Skats hjemmeside. Følgende bilag skal altid vedlægges ansøgningen:

 • Underskrevne og daterede vedtægter
 • Seneste regnskab
 • Dokumentation for, at betingelserne for donationer/medlemskaber opfyldt
 • Udenlandske organisationer skal vedlægge dokumentation for, at de er godkendte som beskrevet ovenfor i det land, hvor de hører hjemme.

Hvis foreningen ønsker at blive godkendt for indeværende år, er fristen d. 1. oktober.

Brug for mere hjælp?

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at tage fat i os. Har du brug for hjælp til at komme derhen, hvor du opfylder kravene til donationer og medlemmer, tilbyder vi rådgivning og hjælp til indsamling, medlemshvervning og kampagner, og har før hjulpet organisationer i mål.

Du kan også finde inspiration i interviewet her, hvor Maria Bak, Head of Fundraising hos International Media Support, fortæller om hendes erfaringer med at komme i mål med godkendelsen.

Vi har også lavet en guide til dig, der skal i gang med at samle ind for første gang.

Andre nyttige links

Kapitel 6 i ISOBROs Viden om indsamling

Godkendte foreninger efter Ligningslovens §8A

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Hold dig opdateret

 Vil du have nyheder, inspiration og viden om digital fundraising direkte i din indbakke?
Så bliv en del af fundraisingholdet og modtag vores nyhedsbrev.
Du kan forvente nyt i indbakken en gang om måneden, og kan altid afmelde dig via link i mail. Vi målretter indholdet af nyhedsbrevet baseret på dit kundeforhold, email- og webadfærd og deltagelse i events. Læs mere i vores privatlivspolitik.

Hvor digitalt modne er I?

Hvilke løsninger bruger andre velgørende organisationer?
Det har vi undersøgt!

Få den digitale modenhedsanalyse og bliv klogere på, hvilke løsninger de andre bruger. Hvad udfordrer, når vi tager de digitale briller på?

Du tilmeldes samtidig vores nyhedsbrev, så du også fremover kan holde dig opdateret på de nyeste trends og tendenser inden for fundraising. 

Vi målretter indholdet af nyhedsbrevet baseret på dit kundeforhold, email- og webadfærd og deltagelse i events. Læs mere i vores
Privatlivspolitik